BEHOVSANALYS VID ETT AFFÄRSSYSTEMSBYTE ELLER STÖRRE VERSIONSLYFT

En väl genomförd behovsanalys är en grundförutsättning för att lyckas med ett affärssystemsprojekt och maximera vinsterna effekterna av detta. Vår metodik att genomföra en behovsanalyser säkerställer att vår uppdragsgivare får effektiva processer och gör rätt val av lösning/system, partners, konsulter mm. Dessutom ser vi till att framtida processer stödjer verksamhetens strategier, målsättning och krav. Vår modell för att genomföra förstudier fokuserar på att skapa helhetsperspektiv, engagemang och samsyn kring framtida processer hos medarbetarna i verksamheten. Av erfarenhet vet vi att väl genomtänkta processer och rutiner också minimerar tiden för att införa nytt systemstöd d.v.s. en del av det normala implementeringsprojektet görs i samband med behovsanalysen.
Resultatet av behovsanalysen blir en väl förankrad och komplett kravspecifikation för att genomföra upphandlingen. Resultatet av behovsanalysen kan också användas till att göra en investeringskalkyl för att visa vinster och räkna hem och i ett senare skede följa upp nyttan av investeringen.


Vanliga frågeställningar som finns inför ett affärssystemsprojekt

• Är nuvarande affärsprocesser optimala?
• Hur skall framtida processer/rutiner utformas?
• Vad kan Industrilogistik tillföra för att skapa effektiva framtida processer?
• Vilken typ av system passar för vår verksamhet?
• Vilka är aktörerna på affärssystemsmarknaden?
• Hur säkerställer man upphandlingen och hur avtalar man om leveransen?
• Vad bör beaktas när man gör en investeringskalkyl för ett affärssystemsprojekt?
• Vilka är vanliga framgångsfaktorer för ett lyckat implementeringsprojekt?
• Hur säkerställer man att vinsterna infinner sig efter implementeringsprojektet?
• Vad kan man göra för att minimera implementeringstiden?
• Hur får man organisationen och ledningen att vara delaktiga i projektet?