BEHOVSANALYS INFÖR ETT AFFÄRSSYSTEMSPROJEKT

En väl genomförd behovsanalys är en grundförutsättning för att lyckas maximera vinsterna och effekterna med en affärssystemsinvestering. Vi säkerställer att vår uppdragsgivare gör bästa möjliga val av lösning/system, leverantör/partner, konsulter mm. Vi ser till att vår kund inte bara byter system utan föreslår även hur dagens processer och rutiner kan utvecklas, effektiviseras och automatiseras i samband med det kommande affärsystemsprojektet. Av erfarenhet vet vi hur viktigt det är att förankra projektet hos både företagsledning och övrig organisation. Vi ger förslag och skapar en väl genomarbetad kravspecifikation som blir en viktig del av underlaget i en kommande upphandling/val av affärssystem. Resultatet av behovsanalysen kan också användas till att göra en investeringskalkyl för att visa vilka vinster investeringen kan bidra till och i ett senare skede vad kunden skall fokusera på för att följa upp effekterna av investeringen.

Vanliga frågeställningar som vi besvarar och hanterar inför ett affärssystemsprojekt

• Är nuvarande affärsprocesser optimala?
• Hur skall framtida processer/rutiner utformas?
• Vad kan Industrilogistik tillföra för att skapa effektiva framtida processer?
• Vilken typ av system passar för vår verksamhet?
• Vilka är aktörerna på affärssystemsmarknaden?
• Hur säkerställer man upphandlingen och hur avtalar man om leveransen?
• Vad bör beaktas när man gör en investeringskalkyl för ett affärssystemsprojekt?
• Vilka är vanliga framgångsfaktorer för ett lyckat implementeringsprojekt?
• Hur säkerställer man att vinsterna infinner sig efter implementeringsprojektet?
• Hur får man organisationen och ledningen att vara delaktiga i projektet?