Förstudie inför ett större versionslyft eller byte av affärssystem

En väl genomförd förstudie/behovsanalys är en grundförutsättning för att lyckas maximera vinsterna och effekterna med en affärssystem investering.

Industrilogistiks har medverkat i flera hundra förstudier/upphandlingar av affärssystem sedan år 1999. Industrilogistik är en oberoende rådgivande partner som arbetar med samtliga aktörer på affärssystemmarknaden.

Vi ser till att vår uppdragsgivare väljer rätt ERP-system för sin verksamhet.

Våra seniora konsulter är uppdaterade på den senaste funktionaliteten i affärssystemen och har kunskap om hur många framgångsrika företag arbetar i sina processer/rutiner. Industrilogistik ger förslag på hur rutiner och processer bör förbättras, effektiviseras, och digitaliseras i samband införandet av det nya systemstödet. Vår uppdragsgivare får ett implementationsprojekt som är väl förankrat hos både företagsledning och övrig berörd organisation. Vi är vana förhandlare som kan prisbilden på marknaden och vi vet hur man avtalar om leveransen där vi fokuserar på att tidplan, budget och att effektmål säkerställs.

Vanliga frågeställningar som finns inför ett ERP-projekt.

  • Hur skall framtida processer/rutiner utformas?
  • Vad kan Industrilogistik tillföra för att skapa effektiva framtida processer?
  • Vilket/vilka system passar bäst för vår verksamhet?
  • Vilka är aktörerna på affärssystemsmarknaden?
  • Vilka av dagens sidosystem bör ersättas?
  • Hur minimerar vi riskerna?
  • Vad bör beaktas när man gör en investeringskalkyl?
  • Vilka är vanliga framgångsfaktorer?
  • Hur får man organisationen och ledningen att vara delaktiga?
  • Hur säkerställer man att vinsterna infinner sig efter projektet?